توابع ریاضی در اکسل (Math & Trig)

توابع موجود در Math & Trig مجموعآ 74 تابع می باشند که در این مقاله سعی شده است تا برای تفکیک بهتر این توابع و یادگیری آسانتر ، آنها را به چهار بخش ریاضیات پایه ، مثلثات ، توابع جمع و ماتریس ها و اعداد صحیح دسته بندی کنیم و شرح مختصری از کاربرد آنها برای شما به نمایش بگذاریم.

 

ریاضیات پایه
ردیف تابع (دستور اکسل) شرح مختصر کاربرد
1 ABS قدر مطلق یک عدد را محاسبه می کند
2 SIGN علامت یک عدد را نشان می دهد 
3 SQRT رادیکال با فرجه 2 یک عدد را محاسبه می کند
4 SQRTPI رادیکال با فرجه 2 یک عدد*π را محاسبه می کند
5 GCD بزرگترین مقسوم علیه مشترک چند عدد را محاسبه می کند
6 LCM کوچکترین مضرب مشترک یک عدد را محاسبه می کند
7 MOD باقی مانده تقسیم را نشان می دهد
8 POWER یک عدد را به توان دلخواه می رساند
9 PRODUCT برای ضرب چند عدد به کار می رود
10 FACT فاکتوریل یک عدد را محاسبه می کند
11 FACTDOUBLE فاکتوریل دوبل یک عدد را محاسبه می کند
12 LOG10 لگاریتم بر مبنای 10 را محاسبه می کند
13 LOG لگاریتم یک عدد بر مبنای دلخواه را محاسبه می کند
14 LN لگاریتم طبیعی (Ln) یک عدد را محاسبه می کند
15 EXP Exp یک عدد(Exp(x)=eˣ)  را محاسبه می کند 
16 COMBIN
برای محاسبه ترکیب به کار می رود
17 COMBINA
برای محاسبه ترکیب با در نظر گرفتن تکراربه کار می رود
18 RAND یک عدد رندوم بین صفر و یک نشان می دهد
19 RANDBETWEEN یک عدد رندوم بین اعداد دلخواه نشان می دهد
20 BASE یک عدد را بر مبنای دلخواه می برد
21 MULTINOMIAL نسبت فاکتوریل جمع اعداد را به ضرب فاکتوریل آنها محاسبه می کند
22 ARABIC یک عدد با فرمت رومی را به فرمت اعداد تبدیل می کند
23 DECIMAL یک رشته متنی که معرف یک عدد بر مبنای عددی خاص است را به اعداد اعشاری تبدیل می کند
24 ROMAN یک عدد را به فرمت رومی نشان می دهد ( با فرمت text)

 

توابع مثلثاتی
ردیف تابع (دستور اکسل) شرح مختصر کاربرد
1 COS کسینوس عدد وارد شده را محاسبه می کند
2 COT کتانژانت یک عدد را محاسبه می کند
3 CSC کسکانت یک عدد را محاسبه می کند
4 SEC سکانت یک عدد را محاسبه می کند
5 SIN سینوس یک عدد را محاسبه می کند
6 TAN تانژانت یک عدد را محاسبه می کند
7 COSH کسینوس هایپربولیک یک عدد را محاسبه می کند
8 COTH کتانژانت هایپربولیک یک عدد را محاسبه می کند
9 CSCH کسکانت هایپربولیک یک عدد را محاسبه می کند
10 SECH سکانت هایپربولیک یک عدد را محاسبه می کند
11 SINH سینوس هایپربولیک یک عدد را محاسبه می کند
12 TANH تانژانت هایپربولیک یک عدد را محاسبه می کند
13 ACOSH کسینوس هایپربولیک معکوس یک عدد را محاسبه می کند
14 ACOTH کتانژانت هایپربولیک معکوس یک عدد را محاسبه می کند
15 ASINH سینوس هایپربولیک معکوس یک عدد را محاسبه می کند
16 ATANH تانژانت هایپربولیک معکوس یک عدد را محاسبه می کند
17 ACOS آرک کسینوس یک عدد را محاسبه می کند
18 ACOT آرک کتانژانت یک عدد را محاسبه می کند
19 ASIN آرک سینوس یک عدد را محاسبه می کند
20 ATAN آرک تانژانت یک عدد را محاسبه می کند
21 ATAN2 آرک تانژانت را بر مبنای محورهای x , y محاسبه می کند
22 DEGREES رادیان را به درجه تبدیل می کند
23 PI مقدار عددی π را نشان می دهد
24 RADIANS درجه را به رادیان تبدیل می کند

 

توابع جمع
ردیف تابع (دستور اکسل) شرح مختصر کاربرد
1 SUM جمع
2 SUMIF سلول ها را با داشتن یک شرط خاص جمع می کند
3 SUMIFS سلول ها را با داشتن چند شرط خاص جمع می کند
4 SUMPRODUCT ضرب بین سلول ها را با هم جمع می کند
5 SUBTOTAL جمع جزیی (یا سایر عملیات قابل انتخاب ) را برای سلول های مرجع انتخابی شما نشان می دهد 
6 AGGREGATE جمع و یا سایر عملیات قابل انتخاب را با در نظر گرفتن شرایط قابل انتخاب برای سلول های مرجع شما نشان می دهد
7 SERIESSUM بر اساس یک رابطه جمع سری های توانی را نشان می دهد
8 SUMSQ
جمع مربعات اعداد وارد شده
9 SUMX2MY2 جمع تفاضل مربعات
10 SUMX2PY2 جمع مربعات آرایه های وارد شده
11 SUMXMY2 مربع تفاضل آرایه های وارد شده

 

ماتریس ها و اعداد صحیح
ردیف تابع (دستور اکسل) شرح مختصر کاربرد
1 CEILING.MATH عدد وارد شده را به نزدکترین عدد صحیح و یا مضرب وارد شده رو به بالا روند می کند
2 EVEN عدد وارد شده را به نزدیکترین عدد صحیح رو به بالا روند می کند
3 INT عدد وارد شده را به نزدیکترین عدد صحیح رو به پایین روند می کند
4 FLOOR.MATH عدد وارد شده را به نزدکترین عدد صحیح و یا مضرب وارد شده رو به پایین روند می کند
5 MROUND یک عدد را به نزدیکترین مضرب از عدد دلخواه شما روند می کند
6 ODD یک عدد را به نزدیکترین عدد فرد رو به بالا روند می کند
7 QUOTIENT بخش صحیح یک تقسیم را بر می گرداند (3=10/3)
8 ROUND یک عدد را با در نظر گرفتن تعداد اعداد بعد از اعشار دلخواه روند می کند
9 ROUNDDOWN یک عدد را به سمت پایین با در نظر گرفتن تعداد اعداد بعد از اعشار دلخواه روند می کند
10 ROUNDUP یک عدد را به سمت بالا با در نظر گرفتن تعداد اعداد بعد از اعشار دلخواه روند می کند
11 TRUNC هر تعداد دلخواه از اعداد بخش اعشاری مقدار وارد شده را حذف می کند
12 MDETERM برای محاسبه دترمینال به کار می رود
13 MINVERSE ماتریس معکوس را محاسبه می کند
14 MMULT برای ضرب ماتریس ها به کار می رود
15 MUNIT برای محاسبات ماتریس واحد به کار می رود

آخرین مطالب آفیس کده

آموزش اکسل : ساخت gauge در اکسل با روشی بسیار آسان آموزش اکسل : ساخت gauge در اکسل با روشی بسیار آسان
مدت زمان کلیپ آموزشی:
19دقیقه و 05 ثانیه
مدرس:
فایل آماده اکسل : gauge های زیبا ساخته شده دراکسل برای زیبا سازی داشبوردها فایل آماده اکسل : gauge های زیبا ساخته شده دراکسل برای زیبا سازی داشبوردها
تهیه کننده:
سعید صالحی
توضیح:
در این فایل که د...
آموزش اکسل : ساخت یک نمودار زیبا برای زیبا سازی داشبوردها در اکسل آموزش اکسل : ساخت یک نمودار زیبا برای زیبا سازی داشبوردها در اکسل
مدت زمان کلیپ آموزشی:
18دقیقه و 17 ثانیه
مدرس:
داشبورد اکسل : داشبورد ویژه برای کنترل پروژه در اکسل داشبورد اکسل : داشبورد ویژه برای کنترل پروژه در اکسل
مدت زمان کلیپ نحوه استفاده از داشبورد:
19دقیقه و 22 ثانیه
مد...
آموزش اکسل : ساخت یک داشبورد برای بررسی فروش متناسب با فاکتورهای مختلف آموزش اکسل : ساخت یک داشبورد برای بررسی فروش متناسب با فاکتورهای مختلف
مدت زمان کلیپ آموزشی:
34 دقیقه و 01 ثانیه
مدرس:
<...
آموزش اکسل : ساخت یک داشبورد کامل با قابلیت های مختلف در اکسل آموزش اکسل : ساخت یک داشبورد کامل با قابلیت های مختلف در اکسل
مدت زمان کلیپ آموزشی:
102دقیقه و 05 ثانیه
مدرس:
<...
فایل آماده اکسل : ضریب زلزله ( ضریب C ) مطابق با ویرایش چهارم آیین نامه 2800 فایل آماده اکسل : ضریب زلزله ( ضریب C ) مطابق با ویرایش چهارم آیین نامه 2800
طراح:
سعید صالحی
توضیح:
در این فایل آماده برای...
آموزش اکسل : اهمیت به گرافیک در ساخت داشبوردهای حرفه ای در اکسل آموزش اکسل : اهمیت به گرافیک در ساخت داشبوردهای حرفه ای در اکسل
مدت زمان کلیپ آموزشی:
63دقیقه و 18 ثانیه
مدرس:
آموزش اکسل : یک داشبورد حرفه ای برای نمایش جزئیات محصولات آموزش اکسل : یک داشبورد حرفه ای برای نمایش جزئیات محصولات
مدت زمان کلیپ آموزشی:
57دقیقه و 13 ثانیه
مدرس:
آموزش اکسل : ساخت یک داشبورد حرفه ای در اکسل آموزش اکسل : ساخت یک داشبورد حرفه ای در اکسل
مدت زمان کلیپ آموزشی:
75دقیقه و 28 ثانیه
مدرس:
  • برای محاسبه رادیکال با فرجه دو در اکسل از تابع SQRT استفاده می شود.
  • برای محاسبه بزرگترین مقسوم علیه مشترک ( ب م م ) چند عدد در اکسل از تابع GCD استفاده می شود.
  • برای محاسبه کوچکترین مضرب مشترک ( ک م م ) چند عدد در اکسل از تابع LCM استفاده می شود.

درباره ما

همیشه از این که می دیدم افراد تحصیل کرده ای که در محیط کاریم هستند از دانش نرم افزاری پایینی برخوردارند حس بدی بهم دست می داد...

از کار کردن با آفیس لذت می برم...

امیدوارم بتونم این حسو به شما منتقل کنم.